CmsContents

Algemene voorwaarden

Download PDF-document


Artikel 1: Begrippen
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4: Tarieven
Artikel 5: Betaling
Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8: Geheimhouding
Artikel 9: Privacy
Artikel 10: Opschorting en ontbinding
Artikel 11: Nederlands Recht en bevoegde rechter


Artikel 1: Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consortium: 1st Lab Consortium, gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81374429, tevens handelend onder de naam ‘1stLABconsortium.com’.
 • Opdrachtgever: De natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf of instelling of rechtspersoon die met het Consortium onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of een overeenkomst met het Consortium aangaat.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht aan het Consortium tot het verrichten van onderzoek en/of het leveren van producten en/of diensten en/of werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 • Werkzaamheden: het verrichten van onderzoek en/of de uitvoering van analyses en/of het leveren van producten en/of het geven van adviezen en verlenen van diensten, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 • Offerte: de vrijblijvende schriftelijke aanbieding van het Consortium aan Opdrachtgever om tegen een bepaalde prijs bepaalde omschreven werkzaamheden te verrichten.
 • Onderzoek: het onderzoek door en de uitvoering van analyses door het Consortium.
 • Onderzoeksresultaten: de resultaten van het onderzoek zoals door het Consortium aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt in een (eind)rapportage.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, leveringen en overeenkomsten hoe ook genaamd, verstrekt door, aangegaan door, dan wel verricht door het 1st Lab Consortium, hierna te noemen het “Consortium”. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van het Consortium, de maten van het Consortium en de, voor het Consortium of voor de afzonderlijke maten van het Consortium, werkzame personen. Het Consortium is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en hiervan mededeling te doen aan de Opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventueel nieuwe en/of aanvullende aanbiedingen aan, offertes voor, opdrachten voor, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen met Opdrachtgever. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover het Consortium een opdracht van Opdrachtgever aanvaardt of door het Consortium feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de opdracht of door het insturen van monsters ter analyse door Opdrachtgever. Indien bij de opdracht door de Opdrachtgever aanvullende voorwaarden worden gesteld, of indien er wijzigingen in de door het Consortium uitgebrachte offerte zijn aangebracht, geldt dat niet als een bevestiging van een opdracht, doch als een vrijblijvend verzoek aan het Consortium om de offerte aan te passen. Het Consortium is niet verplicht aan dat verzoek gevolg te geven in welk geval geen overeenkomst tot stand komt.

3.2 Alle opdrachten van Opdrachtgever wordt uitsluitend verstrekt aan en aanvaard en uitgevoerd door het Consortium. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn ook ten behoeve van de maten en alle (andere) personen die voor het Consortium werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door het Consortium zijn ingeschakeld. Zij kunnen derhalve een rechtstreeks beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

3.3 De werkzaamheden worden door het Consortium uitgevoerd conform de in onderling overleg overeengekomen opdracht. Het Consortium is bevoegd de opdracht in gedeelten uit te voeren en mag werkzaamheden, indien zij hiertoe aanleiding ziet, geheel dan wel gedeeltelijk weigeren.

3.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte informatie, inhoud, kwaliteit, etikettering, verpakking en franco aanlevering van de monsters, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nemen van representatieve monsters.

3.5 Indien de aanlevering één of meerdere monsters bevat, waarin (actieve) stoffen / componenten zitten, die een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de gezondheid van medewerkers, dan dient dit expliciet, volgens de wettelijk geldende richtlijnen, vermeld te worden op de monsterverpakking én op het monsterbegeleidingsformulier.

Bij het niet correct aanleveren van deze monsters is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventueel ontstane gevolgschade. Het staat het Consortium te allen tijde vrij deze monsters te weigeren en het stellen van nadere eisen stellen met betrekking tot de inhoud en aanlevering van de monsters.

3.6 Tenzij veiligheids- of andere zwaarwegende overwegingen zich daartegen naar de mening van het Consortium verzetten, of tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden monsters gedurende een periode van twee weken na analyse bewaard. Daarna worden deze vernietigd.

3.7 Analyseresultaten worden naar de Opdrachtgever teruggekoppeld door middel van een Certificate of Analysis (CoA) tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aan resultaten, die worden teruggekoppeld voordat een Certificate of Analysis wordt verstrekt en verzonden, kunnen geen rechten worden ontleend. Deze hebben altijd een voorlopig karakter.

3.8 Reclames met betrekking tot de geleverde werkzaamheden dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, doch niet later dan 6 maanden na levering, aan het Consortium kenbaar te worden gemaakt. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de uitgevoerde werkzaamheden. Indien het Consortium van oordeel is dat de klacht terecht is staat het ter harer keuze op welke wijze zij de klacht compenseert. Een klacht schort nimmer de verplichtingen van Opdrachtgever op.

Naar top

Artikel 4: Tarieven

4.1 De door het Consortium opgegeven tarieven luiden in Euro zijn steeds exclusief BTW.

4.2 Tarieven in overeenkomsten en prijslijsten kunnen door het Consortium aangepast worden op basis van gestegen kosten.

4.3 Het Consortium is gerechtigd om tarieven aan te passen wanneer minder of meer opdrachten of spoedopdrachten door de Opdrachtgever worden verstrekt dan schriftelijk is overeengekomen.

Naar top

Artikel 5: Betaling

5.1 Alle facturen van het Consortium dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan zonder beroep op verrekening of opschorting. Het Consortium is gerechtigd tussentijdse rekeningen te zenden of vooruitbetaling eisen.

5.2 Bij te late nakoming van zijn verplichtingen (o.a. betaling) wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 75,=. Daarnaast is de Opdrachtgever in verband met te late betaling een rente van 1,5% per maand verschuldigd.

5.3 Bij te late betalingen worden de binnenkomende betalingen eerst geacht te zijn voldaan en aangewend ten behoeve van de voldoening incassokosten en vervolgens ten behoeve van de rente en daarna ten behoeve van de hoofdsom.

5.4 Indien er sprake is van één of meerdere van de in artikel 10.3 genoemde situaties zullen de vorderingen van het Consortium en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens het Consortium onmiddellijk opeisbaar zijn.

Naar top

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Het Consortium verricht op basis van haar inspanningsverplichting de diensten naar beste weten en kunnen maar garandeert nimmer een bepaald resultaat. Het Consortium is alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Daarnaast is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade met een maximum van € 25.000,=. Het Consortium heeft ter haar keuze de mogelijkheid om de schade te repareren of laten repareren.

6.2 Het Consortium streeft ernaar om overeengekomen levertijden en analysetermijnen te realiseren. Voor schade als gevolg van overschrijding van een levertijd of analysetermijn is het Consortium niet aansprakelijk.

6.3 De Opdrachtgever is jegens het Consortium aansprakelijk en vrijwaart het Consortium en haar maten voor aanspraken van derden indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet correct nakomt.

6.4 Het Consortium is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt en kan besluiten haar werkzaamheden op te schorten tot het moment dat nakoming in redelijkheid mogelijk is.

6.5 Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van het Consortium zal vervallen door verloop van één jaar na het tijdstip van oplevering werkzaamheden waarop de klacht/claim betrekking heeft.

6.6 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd het Consortium aan te spreken tot vergoeding van schade. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, maten en ingeschakelde derden van het Consortium is uitgesloten.

Naar top

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst het Consortium geleverde blijft eigendom van het Consortium totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met het Consortium gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het onder voormeld eigendomsvoorbehoud vallende, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Voor het geval het Consortium haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan het Consortium en door het Consortium aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van het Consortium zich bevinden en deze terug te nemen.

Naar top

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Het Consortium zal geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de uitgebrachte analyses, resultaten en eventueel overige vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever, tenzij het Consortium op basis van wettelijke bepalingen verplicht is deze te melden. Wel heeft het Consortium het recht om onderzoeksresultaten en monsters te gebruiken voor vergelijkings-, statistische-, analyse-technische of wetenschappelijke doeleinden waarbij het Consortium er uitdrukkelijk op toeziet dat de identiteit van de Opdrachtgever niet kenbaar is.

8.2 De Opdrachtgever is verplicht om tegenover derden geheimhouding in acht te nemen over maar niet beperkt tot alle informatie, (technische) data en werkwijze van het Consortium één en ander in de ruimste zin van het woord. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze verplichting verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 25.000,=. Daarnaast heeft het Consortium het recht om de werkelijk geleden schade te verhalen.

8.3 Het Consortium is en blijft rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten op alle door het Consortium verschafte producten waaronder onderzoeksresultaten één en ander in de ruimste zin des woords.

Naar top

Artikel 9: Privacy

9.1 Het is het Consortium toegestaan om bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik te maken van de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens en indien nodig deze te verstrekken aan:

 1. derden die in opdracht van het Consortium betrokken zijn bij de dienstverlening aan haar Opdrachtgever;
 2. derden zolang zij van Opdrachtgever schriftelijke toestemming hebben om de bij het Consortium bekende persoonsgegevens te gebruiken.

Naar top

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1 Indien Opdrachtgever tekortschiet in enige verplichting jegens het Consortium, of het Consortium redelijkerwijs mag verwachten dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens het Consortium, heeft het Consortium het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat het Consortium tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 heeft het Consortium in dergelijke gevallen het recht de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat het Consortium tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Eén en ander onverminderd haar overige rechten.

10.3 In geval waarin Opdrachtgever:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, een faillissementsverzoek indient, verzoekt om surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 2. onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
 3. overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel over gaat tot wijziging van een doelstelling van zijn bedrijf;
 4. komt te overlijden;
 5. enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;
 6. in een overmacht situatie verkeert die langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wel naar redelijke verwachting langer dan drie maanden zal duren;

Is het Consortium eveneens gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.

Naar top

Artikel 11: Nederlands Recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Het Consortium is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

11.3 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen het Consortium en Opdrachtgever niet aan en is het Consortium gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zoveel mogelijk benaderd.

11.4 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Naar top